Vårt projekt

WIFI-projektet
Seminarier för kampen mot analfabetism

Projektet har startats för att tillgodose följande gemensamma behov bland alla partnerländer:

 

 • Förbättra utbildningssystem för att möta utmaningarna som analfabetism (läs- och skrivsvårigheter) medför.
 • Placera målgruppen (vuxna analfabeter) i en arbetsmiljö inom ramen för deras utbildning/inlärning.
 • Förbättra deras förmåga att lära sig i icke-akademiska inlärningsmiljöer.
 • Utveckla yrkeskompetens för yrkesutbildningslärare, utbildare och mentorer i utbildningsskapande: Det finns ett behov av att utrusta utbildarna för att kunna tillgodose elevernas behov.

Mer specifikt finns det många människor från olika kategorier som lider av funktionell analfabetism och inte bara analfabetism. Det här innebär att de kan vara läs- och skrivkunniga men att de saknar förmågan att använda sina läs- och skrivförmågor i ett yrkessammanhang eller till och med i vardagslivet.

De här människorna kan vara:

 

 • Personer med sociala problem eller funktionsnedsättningar,
 • Personer med en socialt missgynnad bakgrund, i den bemärkelsen att de gick i skolan men inte förvärvade tillräckliga kunskaper eller färdigheter,
 • Personer med psykiska störningar.

 

Dessutom finns det också immigranter som migrerar utan någon utbildningsbakgrund (främst kvinnor från landsbygden). Den här målgruppen behöver förvärva grundläggande läs- och skrivförmågor (inte bara lingvistiska) för att underlätta sin integrering i värdlandet och dess arbetsmarknad.

Projektets mål

Projektets huvudsakliga mål är att hjälpa målgruppen att få tillgång till ett första jobb eller utbildning, genom organiseringen av tematiska seminarier.

Syftet är att förse dem med en första arbetslivserfarenhet tillgänglig på deras nivå och som tillåter dem att träna på sina grundläggande färdigheter genom erfarenhet och att utveckla dem för att få behörighet till yrkesutbildning (VET).

Projektets resultat

Det här kommer att genomföras genom följande 4 insatser/immateriella resultat (IOs)

IO 1: WIFI Studiecirkel

Partnerskapet kommer att skapa en forskningsmatris för att genomföra en studiecirkel för att analysera behoven av en utvärdering av kompetenser och färdigheter och för att definiera målen med de förklarande behoven från målgruppen och seminariemetodologin.

Inom ramverket för den här studiecirkeln kommer varje partnerorganisation att kunna ha en djupgående diskussion med lärare till vuxna analfabeter för att:

 • Identifiera målgruppens främsta behov beträffande kompetenser och färdigheter,
 • Identifiera de kompetenser och färdigheter som arbetsgivare kräver för att underlätta målgruppens integration på arbetsmarknaden,
 • Identifiera de huvudsakliga utbildningsleverantörerna som passar målgruppen, samt
 • Identifiera arbetsplatserna där målgruppen kan arbeta efter utvecklingen av dess tidigare nämnda kompetenser och färdigheter.

IO 2: Förklarande kompetenskarta

Nästa fas kommer att vara att skapa innehållet för kompetenskartan i form av konkreta indikatorer och deskriptorer för att utvärdera seminariedeltagarna.

Den här utvärderingen kommer att vara: självutvärdering, sedan, extern utvärdering av personen (eleven).

IO 3: Skapande av WIFI-seminarier

Det här är kärnan i projektet. I den här fasen kommer partnerskapet att utforma ”WIFI”-seminarierna och utveckla flera arbetsbaserade (praktiska) övningar som beaktar och bygger på EU:s åtta nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter.

Dessutom kommer en modell för skapandet av läroplaner för läs- och skrivkunnighet att fastställas.

Det här kommer skapa minst 4 konkreta seminariemiljöer som är enkla att implementera i alla typer av utbildningscenter.

IO 4: Pilottestning av seminariet

Den sista fasen kommer vara att pilottesta och experimentera med kompetenskartan, verktygssatsen, övningarna och seminarierna som har utformats och utvecklats i IO2 och IO3 bland målgruppen.

Först kommer utkastet till pilotprogrammet att utvecklas. Sedan kommer experimenterande med minst 12 vuxna analfabeter från varje organisation att genomföras. Pilottestningen kommer att genomföras av två handledare per land. Dessförinnan kommer de att få en lärarutbildning.

Det sista steget kommer vara att utarbeta en modell, baserad på 4 seminarier, som innehåller konkreta lektionsaktiviteter och övningar som inriktar sig på analfabetism.

Projektets partners

Partnerskapet utgörs av 5 partners som representeras av 5 EU-länder.
OSENGO - Frankrike

OSENGO - Frankrike

Projektets samordnare.

OSENGO är en ideell yrkesutbildningsorganisation som är specialiserad på livslångt lärande och yrkesutbildning (VET), och som är medlem av det franska yrkesutbildningsförbundet.
OSENGO har 32 permanenta utbildningscentrum belägna i fyra av Frankrikes regioner.
Den här organisationen har tidigare erfarenhet av samordning av euroepiska projekt inom ramen för ERASMUS+ program.
Kontaktperson:
Mathieu SCHAEFER
E-post: m.schaefer@osengo.fr

ASOCIACION CAMINOS - Spanien

ASOCIACION CAMINOS - Spanien

Det är en icke-statlig (privat) organisation/förening. Verksamheten som bedrivs av den icke-statliga föreningen ”Caminos”, som grundades 2014, är inriktad på området för utbildning och socialt arbete. De huvudsakliga målen inkluderar att främja utbyte och kommunikation, förbättra individuella utvecklingsmöjligheter, stödja den sociala inkluderingen av missgynnade personer och att utveckla innovativa metodologier inom området för utbildning och social utveckling genom nationellt och internationellt samarbete.
Caminos personal har långvarig erfarenhet av ungdomsarbete, arbetsmarknadsåtgärder och tillhandahållande av undervisning med erfarenhetsbaserade och bemyndigande metodologier.

Euroform RFS - Italien

Euroform RFS - Italien

Euroform RFS är en italiensk yrkesutbildnings- och vuxenutbildningsinstitution som grundades 1996 och som är ackrediterad (bemyndigad) av den italienska republikens nationella regering.
Euroform RFS har arbetat inom utbildningsområdet i över 25 år, och har utvecklat goda erfarenheter av kvalitativa tjänster som erbjuds till studenter, företag, vuxna, lärare osv.

Folkuniversitet - Sverige

Folkuniversitet - Sverige

Det är ett nationellt studieförbund som erbjuder ett brett utbud av olika yrkesutbildnings- och vuxenutbildningskurser runtom i Sverige och i flera europeiska länder.
Folkuniversitetet (FU) har institutionell erfarenhet av att hålla utbildningskurser, föreläsningar och seminarier för olika kategorier av människor. FU har också en omfattande bakgrund av att arbeta med Erasmus+ projekt som syftar till migranters integration i samhället.

Compass - Österrike

Compass - Österrike

COMPASS är ett icke-vinstdrivande (ideellt) privat företag med ett interkulturellt fokus för att säkerställa yrkesmässig, kulturell och social inkludering i lokalsamhället för ungdomar och vuxna med en missgynnad bakgrund.

Projektets finansiering

Det här projektet har finansierats med stöd från den europeiska kommissionen.

Den här webbsidan speglar enbart författarens åsikter, och kommissionen är inte ansvarig för något användande av informationen som finns angiven på sidan.